اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

جابر مغربی گوید:
تعبیر خواب خروساگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که تعبیر خواب خروس بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خروس اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند تعبیر خواب خروس. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، تعبیر خواب خروس دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب خروساگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای تعبیر خواب خروساز اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. تعبیر خواب خروساگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند تعبیر خواب خروس خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

تعبیر خواب خروس