در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :  تعبیر خواب چمدانچمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم.  تعبیر خواب چمداناگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید. تعبیر خواب چمدان چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

 تعبیر خواب چمداناگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند تعبیر خواب چمدان اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چنگال در خواب بر سه وجه است تعبیر خواب چمدان. اول: قوت و توانائی در کارها. دوم: معیشت. سوم: کسب کردن.

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

 تعبیر خواب چمداناگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می کنید ، نشانة آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت ، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد . اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده اید ، تعبیر خواب چمدان کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی گیرد ، نشانة  تعبیر خواب چمدانآن است که شغلی برتر به دست می آورید و به خواسته های خود نیز خواهید رسید

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

 تعبیر خواب چمدان چمدان : سفر بزرگ

 تعبیر خواب چمدان در حال آماده کردن چمدان :خبرهای بد

تعبیر خواب چمدان